Taispeána Poiblí Uimhir 3 – Grafaicí

CLÁR BAINISTÍOCHTA COMHTHÁITE IOMPAR CHATHAIR NA GAILLIMHE

AGUS

N6 TIONSCADAL IOMPAIR CHATHAIR NA GAILLIMHE COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ UIMHIR 3

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe ag comhordú an fhorbairt ar réiteach iompair do Ghaillimh i ndiaidh don Chúirt Uachtarach buntionscadal N6 Seachbhóthar Seachtrach Chathair na Gaillimhe a chur ar neamhní i 2013. Tá an scéim reatha faoi stiúir ag Oifig Tionscadail Bóithre Náisiúnta (OTBN) de chuid Chomhairle Chontae na Gaillimhe ar son an dá comhairle mar chuid den chomhaontú de bhun Alt 85 de an Acht Rialtais Áitiúil 2001. Tá oifig tionscadail thiomnaithe bunaithe in aice leis an OTBN i mBaile an Bhriotaigh, ina bhfuil na comhairleoirí ceaptha Arup Ionnaithe.

Is é aidhm an comhairliúcháin phoiblí seo ná chun an t-eolas is deireanaí a chur ar fáil faoin Clár Bainistíochta Comhtháite Iompar tionlactha, chun cuireadh a thabhairt roimh tuairimí faoi an staidéar leanúnach ar na ball inbhuanaithe de an réiteach iompar iomlán, chun cur síos ar an modh ina a roghnaítear an Bhealaigh is Dealraithí a Roghnófar and chun na sonraí ar chur ar fáil faoi an Bhealaigh is Dealraithí a Roghnófar de Tionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe.

Tá páirt tábhachtach ag an gcomhairliúchán poblí sa dul chun cinn ar an bpróiseas deartha agus tugann sé deis don phobal pháirt a glacadh i bhforbairt an dearadh agus chur isteach go dtí an Measúnacht Tionchair Timpeallachta. D’fhonn deis a thabhairt don phobal a bheith ar an eolas go hiomlán faoin scéim agus ionas go mbeidh said in ann ceisteanna, ábhair imní agus tuairimí a chur in iúl lena mbreithniú amach anseo, reáchtálfar seisiúin chomhairliúcháin phoiblí ag na hionaid seo a leanas:

Dáta                                                    Am                            Ionad

Dé Luain, 25 Bealtaine 2015          2.00in-8.00in          Óstán an Menlo Park, Tír Oileáin

Dé Máirt, 26 Bealtaine 2015          2.00in-8.00in          Óstán Westwood, An Daingean

Beidh léaráidí de an rogha forbartha agus na roghanna iompair phoiblí ar taispeáint ag na seisiúin chomharliúcháin phoiblí.

Tá ardmheas ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ar dhearcadh an phobail faoin scéim agus fáilteofar roimh thuairimí ón bpobal nó ó pháirtithe leasmhara. Beidh foireann ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe (Oifig Tionscadail Bóithre Náisiúnta na Gaillimhe) agus ó Arup ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt ag an dá ionad.

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le:

An tInnealtóir Tionscadail, Oifig N6 Tionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe, Oifig Tionscadal Bóithre Náisiúnta na Gaillimhe, Teach Corparáideach, Páirc Gnó Oirthear na Cathrach, Baile an Bhriotaigh, Gaillimh.

Guthán: 091 509594; Seoladh ríomhphoist: nrdo@galwaycoco.ie

Tá eolas breise faoin tionscadal le fáil ar an suíomh idirlín seo: www.N6GalwayCity.ie.

Bord 1: Fís Iompair le haghaidh Gaillimh

Bord 2: Cad iad na fadbhanna iompar?

Bord 3: Próiseas Roghnú Bealaigh

Bord 4: Article 6 EU Habitats Directive

Bord 5: Creat Tionscadal

Bord 6: Réiteach Iompair Comhtháite Inbhuanaithe

 GCOB-SK-R-317

GCOB-SK-R-319

GCOB-SK-R-323

GCOB-SK-R-326

GCOB-SK-R-345

GCOB-SK-R-347

Bróisiúr